• Sat, Aug 24, 2019 2:26 AM
  • Email: dothitrattu@gmail.com
  • Liên hệ quảng cáo: 0981457488
'
Hào khí dân tộc trong các bản Tuyên ngôn độc lập

Hào khí dân tộc trong các bản Tuyên ngôn độc lập

 - Thực tế đã đưa đến chân lý, chỉ khi quyền tự do dân chủ được đề cao và phát huy thì độc lập chủ quyền quốc gia mới được bảo vệ vững chắc, đất nước mới hùng cường, chế độ chính trị mới vững mạnh.